HHO Carbon Cleaner 6.0

HHO Carbon Cleaner 6.0 är den enda maskinen på marknaden som effektivt även rengör partikelfilter/katalysator/avgassystem.

Dessutom är maskinen så kraftfull att den ger en synlig borttagning av kolrester och andra föroreningar inifrån motorn.

Gamla föroreningar formligen sprutar ut ur avgasröret vid rengöring.

Kontrollera gärna detta själv genom att vara med på rengöringen eller be din verkstad att visa dig uppsamlingen av restprodukter från just din bil (se filmer i vårt videoarkiv som visar hur smutsen lämnar avgasröret).

Effekten är fantastisk!

Bränslebesparingar upp till 15% är inte ovanliga (rekordet ligger på över 35%).

FULLSTÄNDIG RENGÖRING

HHO CC 6.0 kan utföra en fullständig rengöring tack vare en mycket hög flödeshastighet av vätgas/syrgas samt HHO:s unika miljövänliga nanobaserade rengöringsmedel, som även ger din motor ett invändigt skydd.

Effekten är märkbar hela vägen från motorns insug till sista delen där avgasröret slutar.

Inga farliga restprodukter eller farliga ämnen bildas av HHO Carbon Cleaner.

Hur går det till?

Den kraftiga vätgasgeneratorn i HHO CC 6.0 skapar en kraftig jetström av gas rakt in i motorn via insugningssystemet.

Inne i cylindrarna höjs temperaturen avsevärt över normal arbetstemperatur då gasen brinner tillsammans med bränslet.

Pyrolys på flera ställen

Den höga värmen ger upphov till en pyrolyseffekt som bryter ner alla avlagringar och kol som finns i förbränningskammaren.

Ventiler, kolvar, vevstakar, EGR, turbo samt alla cirkulationskanaler rengörs samtidigt.

En mycket viktig faktor i sammanhanget är att HHO:s rengöringsmedel samverkar med gasen och värmen genom hela processen.

Trots den höga temperaturen förbränns inte rengöringsmedlet. Rengöringsmedlet bildar en skyddande hinna i förbränningsrummet samt vandrar vidare i gasform till avgaszonen där det ger upphov till en andra pyrolys i dessa delar. Grenrör, partikelfilter, katalysator och ljuddämpare rengörs "hela vägen ut".

Hittills har det bara funnits en möjlighet att göra denna omfattande rengöring, att öppna motorn samt att demontera ventiler och cylindrar för att skrapa rent kol och koks manuellt eller att använda ultraljudsrengöringsteknik. De delar som inte gått att öppna för rengöring har bilägaren varit tvungen att ersätta med helt nya delar. Detta dyra och omfattande arbete brukade endast utföras när halten kol och föroreningar gjorde att motorn presterade på mycket låga nivåer, så låga nivåer att det inte fanns någon annan lösning som kunde användas.

Nu för tiden är demontering endast att rekommendera då motorns skick är så eftersatt att det inte ens hjälper med en rengöring med HHO CC 6.0.

Pyrolyseffekten liknar den som sedan flera år finns i självrengörande ugnar. Efter att en ugn blivit rengjord med pyrolys blir den helt ren.

Fråga någon som har en pyrolysugn!

När skall HHO CC 6.0, Eco cleaning/Car Detox användas?

ECO CLEANING bör användas regelbundet i förebyggande syfte i samband med alla servicetillfällen då bilen passerat cirka 3000 mil.

Även bilar som gått mycket långt bör genomgå en ECO CLEANING/CAR DETOX.

Alla bilar med förbränningsmotor (bensin-, diesel-, hybrid/bensin/diesel) skall behandlas regelbundet. Vi behandlar inte gashybrider.

Vill du att din NYA bil skall fortsätta att kännas ny är det dags att göra ECO CLEANING/CAR DETOX redan vid tidiga servicetillfällen.

Korta körsträckor, tomgångskörning, långsam körning m.m. påskyndar uppbyggnad av kol samt andra avlagringar i motorn samt drar ner bilens prestanda och ekonomi.

Att underhålla bilens motor genom regelbundna behandlingar med HHO CC 6.0 är en bra investering som snabbt återbetalar sig (se vår kalkyl om "Return On Investment" under menyfliken "FÖRDELAR").

Undantag: Använd inte Eco Cleaning om du har en gashybrid, veteranbil eller en bil av 40-50-tals modell med s.k. "open crank house", där cylindern inte håller tätt utan släpper ut en del avgaser via motorblocket. Avgaszonen måste vara tät och hel. Avgaserna får inte läcka ut under behandlingen utan måste lämna bilen via avgasrörets ytterst del. Motorn får ej heller uppvisa något mekaniskt fel eller ha elfel som kan förorsaka gnistbildning.

HHO:s rengöringsmedel verkar i två viktiga faser.

  1. Rengöringsmedlet hjälper till att lösa avlagringar i insug, turbo, förbränningsrummet, EGR ventil samt applicerar en skyddsfilm i motorn.
  2. Utan att ha förbränts fortsätter den speciella rengöringsvätskan i gasform att cirkulera genom kanaler och grenrör tills den även avsätts i avgaszonen. Avsättningen sker i katalysator, partikelfilter samt i bakre delen av avgassystemet. Gasen samt rengöringsmedlet ligger kvar i dessa delar samt ger en andra pyrolys vilket bränner bort och avlägsnar gamla avlagringar som bitit sig fast.

Rengöringen (personbil) pågår under 20 minuter utan att mekanikern behövt demontera eller borra sönder någon del i din motor.

Efter att ha använt HHO CC 6.0 förbättras fordonet påtagligt, motorn går lugnare och tystare samt beter sig som flera år yngre, rent av som ny. Bränsleförbrukningen sänks. Motorn släpper även ut färre skadliga partiklar genom att den nu kan förbränna bränslet mer fullständigt.

TESTER DU KAN GÖRA SJÄLV ELLER MED HJÄLP AV VERKSTADEN

Testerna genomförs både före och efter behandling, sedan jämförs resultaten

  1. Bräsleförbrukning: Före och efter ditt verkstadsbesök skall du köra en och samma vägsträcka. Kör alltid minst 15-20km. En längre sträcka ger en säkrare mätning. Notera din bils bränsleförbrukning för körsträckan före ditt verkstadsbesök. Välj en väg där du kan hålla samma tempo hela tiden utan att bli avbruten av trafikljus eller vägkorsningar. Efter HHO behandligen kör du vägsträckan igen samt jämför bränsleförbrukningen.
  2. Trött eller pigg motor: Blanda inte ihop detta test med #1 här ovan. Detta test gör du därför separat (inte då du kör din kontrollsträcka för att jämföra bränsleförbrukning). Känn efter hur bilen uppför sig vid gaspådrag, testa olika växlar, jämför varvräknaren, testa i backar etc.
  3. Avgastest: Om du har besökt bilprovningen nyligen kanske du har ett avgastest (4-gas test) att jämföra med före samt efter behandling med HHO. Även din HHO verkstad kan kanske hjälpa dig med detta test om de har rätt utrustning i sina lokaler. Vi rekommenderar starkt att du ber verkstaden om avgastest (före/efter) även om de kan ta extra betalt för det momentet.
  4. Bullermätning: Ladda hem en "APP" för decibel (Db) mätning med din smartphone (välj en app som fått bra betyg). Din verkstad kanske även har möjlighet att hjälpa dig med denna mätning. Stäng av bilens AC så att dess ljud ej påverkar mätningen. Öppna motorhuven. Tänk på att hålla din "mätare" på samma sätt båda gångerna. Tänk på att det inte får förekomma störande ljud i omgivningen för att få ett jämförbart mätresultat.
  5. Vibrationer: Fyll en PET-flaska till 50% med vanligt vatten. Lägg flaskan på motorhuven eller på motorn samt observera hur vattnet krusar sig mer eller mindre före samt efter behandlingen. Bilen och flaskan måste placeras på samma ställe vid de olika mätningarna så att den inte lutar annorlunda mellan testen. Filma gärna detta moment så att du kan jämföra ordentligt.
  6. Uppsamling av kolrester och avlagringar: Lägg ett stort vitt papper eller utvikt tidningssida bakom och under avgasröret under tiden som testet utförs. Placera några tyngder på pappret så att det inte blåser bort. Fotografera gärna resultatet efter rengöringen samt dela på sociala medier.

Notera: Givetvis kan dessa resultat variera beroende på i hur dåligt eller bra skick just din motor är.

Antalet märkbara resultat från #1-6 är beroende på din bils skick.

Avgastest före samt efter behandlingen med HHO Carbon Cleaner 6.0 visar på betydande förbättringar.

Förbättrar dina avgasvärden

Renare avgaser. Din bil och din omgivning mår bättre. Bilbesiktningen går lättare.

Efter rengöringen med HHO Carbon Cleaner 6.0 lämnar sot och kolrester bilen via avgasröret.

Synligt bevis på effektiv rening

Kraftigt utfall av kolrester och föroreningar via avgasröret.

Kolpartiklarna utgör föroreningar från förbränningsrummet samt efter regenerering av partikelfilter, katalysator etc.

Mätbar skillnad på buller

Minskade vibrationer och lugnare gång.

Tystare motor eller i vissa fall högre ljud.

I vissa fall när motorn "får mer luft och kan arbete lättare" ökar motorljudet.

Alla ljudförändringar indikerar att motorn blivit renare samt fått tillbaka tidigare förlorad effekt.